Formulieren en protocollen

Hieronder vindt u een aantal belangrijke formulieren,  beleidsplannen en protocollen.

Gebruik verwijsindex

Soms heeft een kind, een jongere of een gezin om verschillende redenen extra ondersteuning nodig.
Vaak zijn er diverse professionals betrokken. Denkt u hierbij aan (soms meerdere) hulpverleners in de
zorg of het sociaal domein, maar ook aan de intern begeleider op school bijvoorbeeld. Allen willen, net
als u, het beste voor uw kind. Om niet langs elkaar heen te werken en zo onnodige problemen te
voorkomen, is samenwerken belangrijk.

Daarom maken wij gebruik van de verwijsindex. Dit is een digitaal systeem, waarin professionals van
verschillende organisaties hun betrokkenheid bij een kind of jongere kenbaar kunnen maken. Wij
informeren u, indien wij uw kind en onze organisatie aan elkaar koppelen in de verwijsindex. Alleen als
andere organisaties dit ook doen, ontvangen wij elkaars contactgegevens.

De verwijsindex bevat geen inhoudelijke gegevens, dus ook niet de reden waarom wij bij uw kind
betrokken zijn. Enkel onze contactgegevens en welk kind de vermelding betreft zijn zichtbaar, en dan
alleen voor die professionals die ook hebben aangegeven bij dit kind betrokken te zijn. Het is geen
zoeksysteem; uw kind is niet vindbaar voor andere partijen. Zo vinden de juiste partijen elkaar en
kunnen wij samen afstemmen wie wat doet en wie alle hulp samen coördineert.

Voor het uitwisselen van gegevens met andere betrokken partij(-en) vragen wij om uw toestemming.
Door samen te werken, kunnen we uw kind en uw gezin tijdig de juiste ondersteuning en begeleiding
bieden.

Meer informatie kunt u vinden op www.multisignaal.nl.
Ook kunt u kijken op www.verwijsindex.tv

Boxhofstede 17
8171 KC Vaassen

telefoon:
(0578) 57 17 86

e-mail:
info@gmajella.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep